Fresh Air Solutions is de enige CO2 meter specialist die géén Chinese CO2 meters verkoopt. Wij zijn sinds 2010 distributeur van de twee marktleiders op het gebied van hoogwaardige betrouwbare CO2 meters, SenseAir (Zweden) en Aranet (Letland) in de Benelux.


Door de sterk gestegen energiekosten wordt iedereen aangespoord om woningen en kantoren goed te isoleren. Het advies is om alle kieren dicht te maken. Hierdoor loop je het risico dat er onvoldoende frisse lucht binnenkomt. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten optreden en concentratieproblemen ontstaan die leiden tot verslechtering van de leerprestaties en verminderde productiviteit in een productie- en kantooromgeving. Het is belangrijk dat binnenruimten waar langdurig meerdere personen verblijven goed geventileerd worden, om te zorgen voor voldoende zuurstof én te voorkomen dat schadelijke stoffen (o.a. virussen) zich ophopen en verspreiden.

Voldoende verse lucht is belangrijk voor optimale prestaties en het voorkomen van gezondheidsklachten!

WERELDWIJD
meest verkochte
CO2 METER!

aranet4
WERKT OP BATTERIJEN,
UITLEESBAAR VIA APP

Met een CO2 meter kun je de luchtverversing monitoren en bewuster ventileren met beschikbare voorzieningen, zoals ramen, deuren en luchtroosters. Je wordt tijdig gewaarschuwd als een mechanisch ventilatiesysteem niet goed functioneert waardoor te weinig verse lucht wordt aangevoerd. De buitenlucht bevat circa 420 ppm CO2 (parts per million) en het streven moet zijn om het CO2 gehalte in binnenruimten onder de 1.000 ppm te houden.

Op onze website staan wij uitgebreid stil bij de veelal gebrekkige ventilatie in kinderdagverblijven, scholen, kantoren en woningen.

Er zijn veel meer locaties waar het CO2 gehalte gemonitord zou moeten worden, zoals sportaccommodaties, gezondheidscentra, ziekenhuizen, zorgcentra, horeca (restaurants, cafés), etc.

'BESTE KOOP'
voor scholen en kinderdagverblijven

CO2 meter

Gezond binnenklimaat? Je weet het als je de luchtkwaliteit realtime monitort met een CO2 meter!


Laatste nieuws
in België:


belgie

De Belgische federale regering heeft een akkoord over een 'ventilatieplan' voor alle publiek toegankelijke plaatsen, waaronder cafés, restaurants, cinema’s, theaters en fitnesszaken. De regering wil één van de voornaamste lessen van de pandemie - het belang van gezonde binnenlucht - meenemen naar de toekomst. Niet alleen in de strijd tegen Covid, maar ook om andere luchtwegproblemen of de griep te vermijden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “Ik ben heel blij dat we een akkoord hebben in de regering over een wettelijk kader waarbij alle publiek toegankelijke plaatsen verplicht worden om, om te beginnen, hun luchtkwaliteit te blijven monitoren. Ze moeten allemaal een CO2 meter hebben.”

22-3-2024: Regering laat verplichte CO2-meter in risicosectoren vallen. De federale regering is niet langer van plan om CO2-meters of luchtkwaliteitslabels te verplichten in horeca, sport en cultuur. Dat is afgesproken binnen het kernkabinet. De regering verkiest een aanpak op basis van vrijwilligheid..


Klik hieronder op een specifieke locatie voor uitgebreide informatie over de luchtkwaliteit en ventilatie:

locaties

Senseair co2 meters webshop CO2 meter kopen CO2 meter advies


De belangrijkste gevolgen van onvoldoende ventilatie:
ventileren icoon

1: Concentratieproblemen, als gevolg van vermoeidheid en slaperigheid, leiden tot:

  • Verslechtering van de leerprestaties van leerlingen en studenten
  • Verminderde productiviteit (tot 15%) in een productie- en kantooromgeving

2: Gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, oog-, neus- en luchtwegproblemen, leiden tot:

  • Toename (tot 25%) van het ziekteverzuim
  • Verergering van allergieën
  • Astma (chronische luchtwegaandoening)


Gezond binnenklimaat?

  • Stap 1 = Bewustwording van de luchtkwaliteit door de CO2 concentratie te meten met een CO2 meter; Meten = Weten!
  • Stap 2 = Gedragsverandering: Bewust ventileren = voldoende ventilatie, maar niet meer dan noodzakelijk!

Het monitoren van de luchtkwaliteit met een CO2 meter zal leiden tot bewustwording en gedragsverandering. Een CO2 meting stelt je in staat om tijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt.

Als er sprake is van natuurlijke ventilatie en er geventileerd wordt door middel van het openen van ramen, luchtroosters en deuren, is men zich veelal niet bewust van de luchtkwaliteit en weet men niet weet wanneer, hoeveel en hoelang geventileerd moet worden.

Indien er sprake is van mechanische ventilatie, is men zich veelal niet bewust van de kwaliteit van het binnenklimaat. In de praktijk blijken deze systemen slecht te functioneren, omdat ze niet goed zijn ingeregeld of omdat de filters niet tijdig vervangen worden.


Meten=Weten CO2 meter

Bespaar op uw energiekosten door bewust te ventileren:

In de winter moet de frisse buitenlucht opgewarmd worden en in de zomer moet de warme buitenlucht afgekoeld worden om de gewenste binnentemperatuur te krijgen. Kortom, als je meer ventileert dan noodzakelijk dan leidt dit tot energieverspilling!frisse lucht

Moet ik geen zuurstofmeter (O2) hebben om te meten of er voldoende zuurstof is? Het antwoord is nee. Mensen ademen zuurstof (O2) in en kooldioxide (CO2) uit. De CO2-concentratie in de lucht hangt samen met door het menselijk lichaam afgegeven verontreinigingen en ziektekiemen en is daarom een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Een hoge CO2 concentratie veroorzaakt klachten en niet zozeer de afname van de hoeveelheid zuurstof in de ruimte.

Door de aandacht te eenzijdig te richten op energiebesparing neemt de kans op een ongezond binnenmilieu toe. Als je beter isoleert, moet je meer bewust ventileren! Ook gebouwen met mechanische- of balansventilatie zouden een CO2 meter op moeten hangen om er zeker van te zijn dat het ventilatiesysteem goed functioneert.
Koolmonoxide (CO) is niet hetzelfde als Kooldioxide (CO2)

Koolmonoxide wordt gevormd bij een onvolledige verbranding bij cv's, geisers, gas- en houtkachels. Koolmonoxide is een ‘sluipmoordenaar’, omdat je er niets van merkt als de concentratie oploopt, het is giftig, geurloos en kleurloos. Je wordt er slaperig van en bij een hoge concentratie is het dodelijk. De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen, in combinatie met onvoldoende ventilatie. Wij adviseren om een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen in de ruimte waar het verbrandingstoestel staat. Tijdens het verbrandingsproces wordt zuurstof verbruikt en CO2 gevormd, net zoals bij de mens gebeurt, die ademt zuurstof in en CO2 uit. Men heeft dus ook baat bij een CO2 meter, omdat daarmee de mate van luchtverversing gemonitord kan worden. Wat is het verschil tussen CO en CO2? Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

koolmonoxide


  'GEZONDE LUCHT' IS FRIS ÉN SCHOON!

Men spreekt over frisse lucht als er voldoende wordt geventileerd en het CO2-gehalte onder 1.000 ppm ligt. Schone lucht betekent dat de lucht vrij is van (schadelijke) deeltjes, zoals fijnstof, bacteriën, pollen, rook, etc. Frisse lucht is niet per definitie schoon, en schone lucht is niet per definitie fris! Mechanische ventilatiesystemen zorgen veelal voor een grotere afvoer van verontreinigde lucht - gepaard gaande met lagere CO2 concentraties - dan natuurlijke ventilatiesystemen, terwijl ze anderzijds - bij gebrekkig onderhoud - de binnenlucht kunnen verontreinigen met schadelijke stoffen uit vervuilde filters of ventilatietoevoerkanalen. Ook ventilatie met vervuilde buitenlucht, bijvoorbeeld nabij drukke wegen, kan een nadelig effect hebben op de gezondheid en is het verstandig om naast de CO2 concentratie ook de concentratie fijnstof te monitoren.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.

Sinds juli 2011 zijn wij exclusief distributeur van het Amerikaanse bedrijf Dylos Corporation voor de Benelux en richten wij ons op de verkoop van hun hoogwaardige en enigszins betaalbare fijnstofmeters via onze website: www.fijnstofmeter.com.

Dylos fijnstofmeter


kinderopvang Scholen Kantoren Woningen