Door de sterk gestegen energiekosten wordt iedereen aangespoord om gebouwen (woningen, kantoren, scholen, etc.) zeer goed te isoleren. Het advies is om alle kieren dicht te maken. Hierdoor is het des te belangrijker dat er bewust wordt geventileerd.

Ventilatie is het vervangen van de lucht in een ruimte door verse lucht. Het is belangrijk dat binnenruimten waar langdurig meerdere personen verblijven goed geventileerd worden, om te voorkomen dat schadelijke stoffen (o.a. virussen) zich ophopen en verspreiden én ervoor te zorgen dat er voldoende verse/frisse lucht (inclusief noodzakelijke zuurstof) binnenkomt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.


handreiking optimaal ventileren op scholen

Het kabinet stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van CO2 meters door scholen. Hiermee moet de ventilatie op scholen worden verbeterd. De bedoeling is dat er in elk klaslokaal een CO2 meter wordt geplaatst, waarmee docenten met één oogopslag kunnen zien wanneer het nodig is om de ramen open te zetten.

Er is géén goede reden voor scholen om nu géén CO2 meters aan te schaffen, aangezien deze door de overheid worden vergoed via de lumpsumbekostiging.


co2 meter verplicht

Nog te weinig klaslokalen met CO2-meter, daarom worden ze verplicht!

Scholen moeten met ingang van volgend schooljaar in elk klaslokaal een CO2-meter hebben om te meten of de ventilatie in orde is. Ongeveer 40 procent van de scholen heeft nog steeds niet in alle lokalen een CO2-meter, blijkt uit een peiling. Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) dringt er bij de scholen op aan niet tot volgend schooljaar te wachten met installatie van de CO2-meters, om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe coronagolf.


Laatste nieuws
in België:


belgie

De Belgische federale regering heeft een akkoord over een 'ventilatieplan' voor alle publiek toegankelijke plaatsen, waaronder cafés, restaurants, cinema’s, theaters en fitnesszaken. De regering wil één van de voornaamste lessen van de pandemie - het belang van gezonde binnenlucht - meenemen naar de toekomst. Niet alleen in de strijd tegen Covid, maar ook om andere luchtwegproblemen of de griep te vermijden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “Ik ben heel blij dat we een akkoord hebben in de regering over een wettelijk kader waarbij alle publiek toegankelijke plaatsen verplicht worden om, om te beginnen, hun luchtkwaliteit te blijven monitoren. Ze moeten allemaal een CO2 meter hebben.”


Voldoende verse lucht is belangrijk voor optimale prestaties en het voorkomen van gezondheidsklachten!

WERELDWIJD
meest verkochte
CO2 METER!

aranet4
WERKT OP BATTERIJEN,
UITLEESBAAR VIA APP

Met een CO2 meter kun je de luchtverversing monitoren en bewuster ventileren met beschikbare voorzieningen, zoals deuren, ramen en luchtroosters. Ook word je tijdig gewaarschuwd als een mechanisch ventilatiesysteem niet goed functioneert, bijv. als te weinig verse lucht wordt aangevoerd en teveel wordt gerecirculeerd.

Op onze website staan wij uitgebreid stil bij de veelal gebrekkige ventilatie in kinderdagverblijven, scholen, kantoren en woningen. Er zijn echter veel meer locaties waar de CO2 concentratie gemonitord zou moeten worden om de luchtverversing te monitoren, zoals zorgcentra, ziekenhuizen, sportaccommodaties, horeca, etc.

'BESTE KOOP'
voor scholen en kinderdagverblijven
CO2 meter

Gezond binnenklimaat? Je weet het als je de luchtkwaliteit realtime monitort met een CO2 meter!


De CO2-concentratie is een goede indicator voor de luchtverversing én luchtkwaltiteit.

In ruimten waar langdurig mensen verblijven en onvoldoende wordt geventileerd wordt de luchtkwaliteit slechter doordat ongewenste stoffen (o.a. geurtjes) en schadelijke stoffen (o.a. fijnstof, virussen, bacteriën, vluchtige organische stoffen) zich ophopen. Er is een directe correlatie tussen de CO2 concentratie en de hoeveelheid ongewenste en schadelijke stoffen. De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat het CO2-gehalte een goede indicator is voor de luchtverversing en luchtkwaliteit.

Als het buiten koud is gaat de verwarming aan en blijven de ramen gesloten. Als het buiten warm is gaat de airconditioning aan en blijven de ramen gesloten. Zodoende komt er géén verse lucht binnen en dat is ongewenst! Gebruik daarom een CO2 meter, zodat je bewust kunt ventileren: voldoende voor gezonde lucht en niet meer dan noodzakelijk om energiekosten te besparen!


Klik hieronder op een specifieke locatie voor uitgebreide informatie over de luchtkwaliteit en ventilatie:

locaties

Senseair co2 meters webshop CO2 meter kopen CO2 meter advies


De belangrijkste gevolgen van onvoldoende ventilatie:
ventileren icoon

1: Concentratieproblemen, als gevolg van vermoeidheid en slaperigheid, leiden tot:

  • Verslechtering van de leerprestaties van leerlingen en studenten
  • Verminderde productiviteit (tot 15%) in een productie- en kantooromgeving

2: Gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, oog-, neus- en luchtwegproblemen, leiden tot:

  • Toename (tot 25%) van het ziekteverzuim
  • Verergering van allergieën
  • Astma (chronische luchtwegaandoening)


Gezond binnenklimaat?

  • Stap 1 = Bewustwording van de luchtkwaliteit door de CO2 concentratie te meten met een CO2 meter; Meten = Weten!
  • Stap 2 = Gedragsverandering: Bewust ventileren = voldoende ventilatie, maar niet meer dan noodzakelijk!

Het monitoren van de luchtkwaliteit met een CO2 meter zal leiden tot bewustwording en gedragsverandering. Een CO2 meting stelt je in staat om tijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt.

Als er sprake is van natuurlijke ventilatie en er geventileerd wordt door middel van het openen van ramen, luchtroosters en deuren, is men zich veelal niet bewust van de luchtkwaliteit en weet men niet weet wanneer, hoeveel en hoelang geventileerd moet worden.

Indien er sprake is van mechanische ventilatie, is men zich veelal niet bewust van de kwaliteit van het binnenklimaat. In de praktijk blijken deze systemen slecht te functioneren, omdat ze niet goed zijn ingeregeld of omdat de filters niet tijdig vervangen worden.


Meten=Weten CO2 meter

Bespaar op uw energiekosten door bewust te ventileren:

In de winter moet de frisse buitenlucht opgewarmd worden en in de zomer moet de warme buitenlucht afgekoeld worden om de gewenste binnentemperatuur te krijgen. Kortom, als je meer ventileert dan noodzakelijk dan leidt dit tot energieverspilling!frisse lucht

Moet ik geen zuurstofmeter (O2) hebben om te meten of er voldoende zuurstof is? Het antwoord is nee. Mensen ademen zuurstof (O2) in en kooldioxide (CO2) uit. De CO2-concentratie in de lucht hangt samen met door het menselijk lichaam afgegeven verontreinigingen en ziektekiemen en is daarom een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Een hoge CO2 concentratie veroorzaakt klachten en niet zozeer de afname van de hoeveelheid zuurstof in de ruimte.

Door de aandacht te eenzijdig te richten op energiebesparing neemt de kans op een ongezond binnenmilieu toe. Als je beter isoleert, moet je meer bewust ventileren! Ook gebouwen met mechanische- of balansventilatie zouden een CO2 meter op moeten hangen om er zeker van te zijn dat het ventilatiesysteem goed functioneert.
Koolmonoxide (CO) is niet hetzelfde als Kooldioxide (CO2)

Koolmonoxide wordt gevormd bij een onvolledige verbranding bij cv's, geisers, gas- en houtkachels. Koolmonoxide is een ‘sluipmoordenaar’, omdat je er niets van merkt als de concentratie oploopt, het is giftig, geurloos en kleurloos. Je wordt er slaperig van en bij een hoge concentratie is het dodelijk. De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen, in combinatie met onvoldoende ventilatie. Wij adviseren om een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen in de ruimte waar het verbrandingstoestel staat. Tijdens het verbrandingsproces wordt zuurstof verbruikt en CO2 gevormd, net zoals bij de mens gebeurt, die ademt zuurstof in en CO2 uit. Men heeft dus ook baat bij een CO2 meter, omdat daarmee de mate van luchtverversing gemonitord kan worden. Wat is het verschil tussen CO en CO2? Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

koolmonoxide


  'GEZONDE LUCHT' IS FRIS ÉN SCHOON!

Men spreekt over frisse lucht als er voldoende wordt geventileerd en het CO2-gehalte onder 1.000 ppm ligt. Schone lucht betekent dat de lucht vrij is van (schadelijke) deeltjes, zoals fijnstof, bacteriën, pollen, rook, etc. Frisse lucht is niet per definitie schoon, en schone lucht is niet per definitie fris! Mechanische ventilatiesystemen zorgen veelal voor een grotere afvoer van verontreinigde lucht - gepaard gaande met lagere CO2 concentraties - dan natuurlijke ventilatiesystemen, terwijl ze anderzijds - bij gebrekkig onderhoud - de binnenlucht kunnen verontreinigen met schadelijke stoffen uit vervuilde filters of ventilatietoevoerkanalen. Ook ventilatie met vervuilde buitenlucht, bijvoorbeeld nabij drukke wegen, kan een nadelig effect hebben op de gezondheid en is het verstandig om naast de CO2 concentratie ook de concentratie fijnstof te monitoren.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.

Sinds juli 2011 zijn wij exclusief distributeur van het Amerikaanse bedrijf Dylos Corporation voor de Benelux en richten wij ons op de verkoop van hun hoogwaardige en enigszins betaalbare fijnstofmeters via onze website: www.fijnstofmeter.com.

Dylos fijnstofmeter

kinderopvang Scholen Kantoren Woningen